banner
 • Redakcja IDEACTO

 • | 12.02.2018

Kolejna odsłona naszych checklist. Tym razem związana z procesem projektowania. Chcemy podzielić się z Wami pytaniami, które my stawiamy sobie na każdym z etapów: przed, w trakcie tworzenia konkretnych rozwiązań.

Przed projektowaniem:

 1. Czy został określony cel projektu?
  Powinien być w miarę możliwości precyzyjnie określony.
 2. Czy określono kryteria sukcesu projektu (np. zwiększenie konwersji o 0,5%)?
  Warto zadbać, by kryteria sukcesu były przede wszystkim mierzalne i możliwe do osiągnięcia. Nie powinno zakładać się zbyt dużych wymogów, co do projektu, albo założyć, że oczekiwany współczynnik (np. konwersja) będzie rosła w miarę upływu czasu.
 3. Czy zostały określone wytyczne projektu związane z biznesem?
  Przed rozpoczęciem projektu swoje oczekiwania wobec niego powinny wyrazić wszystkie działy i osoby, których będą dotykały (bezpośrednio oraz pośrednio) efekty realizacji.
 1. Czy zostały określone ograniczenia technologiczne?
  Jeżeli takowe występują powinny być przekazane osobom, które będą odpowiedzialne za projektowanie.
 2. Na jakie rozdzielczości powinny zostać przygotowane makiety?
 3. Czy zostały określone główne wady obecnego rozwiązania (jeżeli takowe istnieją)?
 4. Czy, jeżeli budżet na to pozwala, to zaplanowano etap badawczy/analityczny?
  Każde zadanie oparte o projektowanie warto poprzedzić etapem analizy danych lub badań, z którego może wyniknąć potrzeba zmiany, doprecyzowania lub dodania celów projektowych.
 1. Czy określono osoby, które oceniają i akceptują wyniki projektu?
 2. Czy określono, kto i na jakich etapach będzie pracował przy projekcie?
  Tutaj także ewentualne określenie relacji między agencją a klientem tj. zakresu obowiązków poszczególnych podmiotów.
 3. Czy zdecydowano i opisano z jaką dokładnością mają zostać przygotowane makiety?
  Do wyboru lo-fi (niska szczegółowość) / mid-fi (zadbanie o wygląd layoutu, bez większych interakcji) / hi-fi (wysoka szczegółowość, zarówno pod względem interakcji, jak i wizualnym – zgodności z Guidelines).
 4. Czy ustalono deadline projektu?
  Oraz w szczególnych przypadkach deadline’y pośrednie na dostarczenie efektów poszczególnych etapów.

Zebranie materiałów:

 1. Czy sprawdzono archiwa na potrzeby weryfikacji obecności w nich danych/plików mogących przydać się w kontekście tego projektu?
 2. Czy zebrano z narzędzi analitycznych dane ilościowe pod kątem projektu?|
  Nawet jeżeli nie zaplanowano etapu analitycznego warto zebrać dane, by móc się nimi podeprzeć w razie powstania wątpliwości podczas projektowania.
 3. Jak wyglądają podobne realizacje w serwisach konkurencji?
 4. Jak wyglądają podobne realizacje w serwisach spoza branży?
  Inspiracji warto szukać także poza branżą.
 5. Jakie zachowania, konwencje lub oczekiwania mogli przynieść ze sobą użytkownicy, którzy mieli do czynienia z podobnymi realizacjami np. u konkurencji?

Projektowanie:

 1. Czy poszczególne elementy projektowanego interfejsu są zgodne z wytycznymi, tzw. design guidelines?
  Stopień trzymania się standardów powinien być największy przy makietach hi-fi, w przypadku lo-fi projektant powinien co najmniej wziąć pod uwagę odpowiednie gridy i rozmiary fontów.
 2. Czy tam, gdzie to możliwe wykorzystano elementy interfejsu wcześniej już zaprojektowane (i wykorzystane w innych miejscach serwisu)?
  Pomoże to powracającym użytkownikom na szybkie i łatwe wykonywanie powtarzających się czynności.
 3. Czy przewidziano wszystkie możliwe sytuacje, w których użytkownik może napotkać błędy i zaprojektowano możliwości szybkiego ich rozwiązania?
 4. Czy elementy interfejsu służące do wykonania najważniejszych akcji są wyróżnione (i widać wyraźną różnicę między nimi a elementami służącymi do wykonania akcji pobocznych)?
 1. Czy przewidziano, że odbiorcami projektowanego interfejsu będą użytkownicy o różnym poziomie umiejętności?
  Nie każdy użytkownik internetu posiada takie same kompetencje i doświadczenie w posługiwaniu się interfejsami, dlatego warto o tym pamiętać podczas projektowania.
 2. Czy zadbano o odpowiednie rozmieszczenie elementów, aby wizualnie sprawiały wrażenie odpowiednio pogrupowanych tematycznie?
 3. Czy przewidziano możliwość ewentualnej rozbudowy projektowanego widoku o nowe elementy w późniejszych czasie (np. dodanie kolejnych pakietów, modułów itd.)?
 4. Czy pojawiające się komunikaty i alerty są zrozumiałe (pod względem treści) i czytelne (wizualnie) dla użytkownika?
 1. Czy zaprojektowane formularze zawierają tylko niezbędne pola?
 2. Czy przy formularzach została zaprojektowana odpowiednia walidacja ze zrozumiałymi komunikatami o błędach?
 3. Czy wszystkie informacje i elementy wymagające weryfikacji prawnej zostały przeanalizowane?

Etap projektowania jest etapem weryfikującym założenia, które przyświecały. To właśnie na tym etapie, po przepracowaniu celu narzędzia, zdefiniowania grup docelowych, niekiedy zrealizowaniu badań z użytkownikami projektant analizuje wyniki swojej dotychczasowej pracy i nakreśla rozwiązania. W tym procesie również istotne jest postawienie sobie kluczowych pytań, które usprawnią tworzenie koncepcji.

Newsletter IDEACTOZawsze w czwartek. Co drugi czwartek.

UX Czwartek to lista inspirujących treści ze świata UX i eCommerce. Każdy subskrybent otrzyma za darmo (sic!) komplet naszych publikacji.

Newsletter