Administratorem danych osobowych jest Grupa IDEACTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-520) przy ul. Gajowej 32/5, 50-520, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000858322.

Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@ideacto.pl

Możemy przetwarzać dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody. Podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6. ust. 1. lit. b RODO); konsekwencją braku podania danych będzie brak możliwości wypełnienia ankiety.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Dane osobowe nie są przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa UoDO w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO


Newsletter IDEACTOZawsze w czwartek. Co drugi czwartek.

UX Czwartek to lista inspirujących treści ze świata UX i eCommerce. Każdy subskrybent otrzyma za darmo (sic!) komplet naszych publikacji.

Newsletter